Organy

Organami Spółdzielni są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedla.

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, którego kompetencje, tryb zwoływania i obradowania określa Statut OSM zgodnie z Prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

RADA NADZORCZA
Skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji (2022 – 2025) został wybrany przez XIV Walne Zgromadzenie, które obradowało w częściach w dniach 23 i 24 czerwca 2022 r. Zgodnie z przepisami Statutu, Rada Nadzorcza liczy od 11 do 17 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na 3-letnią kadencję.

Robert Sołkiewicz – przewodniczący RN, Henryk Bolejko – zastępca przewodniczącego RN, Stanisław Uzdowski – sekretarz RN, Magdalena Biryło – przewodnicząca komisji rewizyjnej, Mirosław Kuszelewicz – przewodniczący komisji technicznej, Jadwiga Kubaszak, Katarzyna Matusiewicz, Piotr Grabowski, Waldemar Nieżorawski, Janusz Archacki, Ryszard Szolc, Bogdan Radwański, Paweł Wasześcik, Marzena Słomka, Dariusz Dragan, Katarzyna Jankowska.

Poszczególni członkowie uczestniczą w pracach komisji:

Komisja rewizyjna:
Magdalena Biryło, Katarzyna Matusiewicz, Ryszard Szolc, Marzena Słomka, Dariusz Dragan, Katarzyna
Jankowska.

Komisja techniczna:
Mirosław Kuszelewicz, Piotr Grabowski, Janusz Archacki, Paweł Wasześcik, Marzena Słomka.

ZARZĄD
Jerzy Okulicz prezes Zarządu, pełniący funkcję od 01.08.1997 r.

RADY OSIEDLOWE
Osiedle Mleczna.
Osiedle Polna – Heweliusza – Osińskiego.
Osiedle Borkowskiego – Korczaka.
Osiedle Zatorze.
Osiedle Grunwaldzka – Smętka.
Osiedle Śródmieście.